Trang chủ  Giới thiệu  Cơ cấu tổ chức
Tổ chức bộ máy

- Ban Giám đốc;

- Kiểm soát viên;

- 05 Phòng chức năng tham mưu;

  • Phòng Tài vụ

  • Phòng Kỹ thuật – Quản lý nước

  • Phòng Kế hoạch

  • Phòng Tổ chức – Hành chính

  • Phòng Cơ điện

 Bản in]
     

Thư viện ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị dùng nước